Events and Presentations

Statutory Notice of 2016 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (Hebrew)
Wednesday, December 7, 2016

סלקום ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 18 בינואר, 2017, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: אישור מדיניות התגמול של החברה. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ב', 19 בדצמבר, 2016. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד יום 8 בינואר 2017, בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 7 בדצמבר 2016 (מספר אסמכתא 2016-02-137203) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ


print email rss