Events and Presentations

Statutory Notice of EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (Hebrew)
Thursday, April 27, 2017

סלקום ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד', 7 ביוני, 2017, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים החיצוניים הבאים: רונית בייטל ויוסף ברנע; אישור תגמול ליו"ר דירקטוריון החברה; ואישור תיקונים לתקנון ההתאגדות של החברה. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ב', 8 במאי, 2017. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד יום 28 במאי 2017, בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 27 באפריל 2017 (מספר אסמכתא 2017-02-043389) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ


print email rss