Events and Presentations

Statutory Notice of POSTPONEMENT OF 2017 ANNUAL GENERAL MEETING (Hebrew)
Wednesday, November 29, 2017

ניתנת בזאת הודעה בדבר דחיית האסיפה הכללית השנתית לשנת 2017 של בעלי המניות ("האסיפה"), ליום ב', 4 בדצמבר, 2017, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים הבאים: מאוריסיו ביאור, שלמה וקס ואפרים קונדה; תיקון מדיניות התגמול של החברה; אישור נוסחת בונוס שנתי למנכ"ל החברה; אישור בונוס מיוחד למנכ"ל החברה; מינוי לתקופה נוספת של רואי חשבון חיצוניים לחברה; ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ב', 30 באוקטובר, 2017. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד יום 19 בנובמבר 2017, בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוחות שפרסמה החברה בימים 19 באוקטובר 2017 (מספר אסמכתא 2017-02-091648), 29 בנובמבר 2017 (מספר אסמכתא 2017-02-106153 ו-2017-02-106228) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.


print email rss