Events and Presentations

Statutory Notice of POSTPONEMENT OF 2018 ANNUAL GENERAL MEETING (Hebrew)
Wednesday, November 28, 2018

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית לשנת 2018 של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 31 בדצמבר, 2018, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים הבאים: עמי אראל, שולם לפידות שלמה וקס ואפרים קונדה; מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים החיצוניים הבאים: רונית בייטל ויוסף ברנע; מינוי של רואי חשבון חיצוניים משותפים לחברה; ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ב', 6 בדצמבר, 2018. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 23 בנובמבר 2018 (מספר אסמכתא 2018-02-113592) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ

 

26 בנובמבר 2018