Events and Presentations

Statutory Notice of 2019 ANNUAL GENERAL MEETING (Hebrew)
Sunday, February 17, 2019

 

סלקום ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית לשנת 2019 של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית לשנת 2019 של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 28 במרץ, 2019, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים הבאים: עמי אראל, שולם לפידות ואפרים קונדה ומינוי הדירקטור גוסטבו טרייבר; מינוי הדירקטורים החיצוניים הבאים: ורדה ליברמן ושמואל האוזר; מינוי של קסלמן וקסלמן כרואי חשבון חיצוניים לחברה; ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ב', 25 בפברואר, 2019. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה, קרי 18 במרץ, 2019 בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 14 בפברואר 2019 (מספר אסמכתא 2019-02-013069) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ

 

14 בפברואר 2019