Events and Presentations

Statutory Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders (Hebrew)
 Wednesday, January 29, 2020

סלקום ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 5 במרץ, 2020, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ועדכון מדיניות התגמול של החברה. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ו', 7 בפברואר, 2020. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי 24 בפברואר, 2020 בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 28 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-02-010668) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ

 

28 בינואר 2020