Events and Presentations

Statutory Notice of 2020 ANNUAL GENERAL MEETING (Hebrew)
 Tuesday, June 16, 2020

סלקום ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית לשנת 2020 של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית לשנת 2020 של בעלי המניות ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 27 ביולי, 2020, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדה הרשום של החברה ברחוב הגביש 10, נתניה, ישראל. על סדר יומה של האסיפה: מינוי לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים הבאים: דורון כהן, גוסטבו טרייבר ואהרון קאופמן; אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה; אישור מחדש של מתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה מקרב בעלי השליטה או הקשורים לבעלי השליטה, או שביחס אליהם לבעלי השליטה יש ענין אישי במתן כתבי שיפוי מצד החברה; מינוי של קסלמן וקסלמן כרואי חשבון חיצוניים לחברה; ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. המועד הקובע לצורך קביעת הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור נקבע ליום ה', 25 ביוני, 2020. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועדים האחרונים להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה לחברה הינם עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ועד עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה (קרי 17 ביולי, 2020), בהתאמה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה וההחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח שפרסמה החברה ביום 16 ביוני 2020 (מספר אסמכתא 2020-02-062355) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו http://www.magna.isa.gov.il.

 

סלקום ישראל בע"מ

 

16 ביוני 2020